عینک بیناچشم

هدف ما از ساخت عینک بیناچشم ره گیری نقطه خیرگی چشم بر روی یک صفحه نمایش بوده است. بعلاوه، در مقایسه با دوربین های رهگیر چشم، ویژگی های زیر باید در عینک پیشنهادی لحاظ می گردید:

– » کالیبراسیون آسان (با حداقل نقاط شاخص)
– » امکان جابجایی سر (بدون نیاز به ثابت نمودن سر)
– » امکان پردازش زمان واقعی

اکثر سامانه های عملی موجود برای ره گیری نقطه خیرگی چشم، از یک یا چند دوربین ثابت استفاده می کنند. همچنین، در این سامانه ها، ابتدا باید سر  را ثابت نموده و سپس فرآیند کالیبراسیون سامانه اجرا شود. بدیهی است که تنظیمات حاصل از کالیبراسیون تنها تا زمانی که سر جابجا نشده باشد، قابل قبول خواهد بود.

از آنجا که هدف ما از ساخت عینک ره گیر چشم برای کاربردهای پزشکی و توانبخشی بود، لذا باید امکان جابجایی سر به بیمار داده می شد. لذا، بهترین انتخاب برای این منظور، ساخت یک عینک برای ره گیری چشم بود تا امکان جابجایی مجموعه تصویربرداری به همراه سر بیمار فرآهم شود. همچنین، برای ثبت جابجایی سر علاوه بر دوربین و LED چشمی، از یک دوربین صحنه نیز استفاده شده است. وظیفه دوربین صحنه، ثبت موقعیت و وضعیت سر در هر لحظه می باشد. ما برای کالیبراسیون دوربین ها و همچنین، ثبت موقعیت و وضعیت سر از نرم افزار بیناواسنج استفاده نموده ایم. همچنین، نتایج عملی بیانگر آن است که برای کالیبراسیون عینک تنها سه نقطه شاخص مورد نیاز می باشد. تصویری از عینک بیناچشم در زیر نشان داده شده است.

 

   

مشخصات فنی

مشخصات فنی عینک بیناچشم به شرح زیر است:

– » کالیبراسیون 3 نقطه شاخص
– » فاصله سر از مانیتور 700 میلیمتر
– » مشخصات تصویربرداری دوربین و LED چشمی و دوربین صحنه
– » جابجایی مجاز سر <200 میلیمتر
– » میانگین خطای زاویه سنجی 0.35 درجه

بیناچشم هم اکنون  در مرحله نمونه سازی بوده و تحقیقات به منظور تجاری سازی آن در جریان می باشد. در جدول زیر، عملکرد بیناچشم با چند سامانه ره گیر چشم دیگر مقایسه گردیده است.

 

مطالعه بیشتر

محصولات زیر با عینک بیناچشم مرتبط هستند:

– » بیناواسنج