ساخت تجهیزات الکترونیکی پزشکی

یکی دیگر از زمینه های کاری شرکت بیناتوس طراحی و ساخت دستگاه های الکترونیکی پزشکی می باشد. اولین محصولات شرکت بیناتوس در این حوزه عبارتند از:

» بینا اکتی گراف
» بیناچشم

همچنین، تحقیقات جداگانه ای در زمینه ساخت ادوات زیر در شرکت در جریان می باشد:

– » طراحی و ساخت فونوکاردیوگراف دیجیتالی
– » طراحی و ساخت دستگاه یکپارچه PCG و ECG دیجیتالی
– » طراحی و ساخت مانیتور پزشکی مبتنی بر تلفن همراه