پردازش سیگنال های پزشکی

هدف اصلی ما، در حوزه پردازش سیگنال های حیاتی، طراحی و توسعه محصولات کاربردی با اهداف زیر بوده است:

– » کمک به تشخیص بیماری ها به کمک کامپیوتر
– » غربالگری بیماری های پراهمیت

در همین راستا، شرکت بیناتوس تحقیقات مفصلی در خصوص پردازش سیگنال های EKG (نوارقلب) و PCG (صدای قلب) به منظور غربالگری بیماری های قلبی به انجام رسانده است. هدف نهایی ما در شرکت بیناتوس، تولید اولین سامانه خودکار غربالگری بیماری های قلبی می باشد.