پردازش تصاویر پزشکی

با توجه به تجربیات قبلی شرکت در حوزه بینایی ماشین و پردازش تصویر، یکی از فعالترین زمینه های پژوهشی ما در حوزه مهندسی پزشکی مربوط به پردازش تصاویر پزشکی بوذه است. هدف اصلی ما طراحی و توسعه محصولات کاربردی با اهداف زیر بوده است:

– » بهبود تصاویر پزشکی
– » کمک به تشخیص بیماری ها به کمک کامپیوتر
– » غربالگری بیماری های پراهمیت

با توجه به تنوع روش های تصویربرداری پزشکی و همچنین، تفاوت عمده بین بافت های مختلف در تصاویر پزشکی، زمینه های پژوهشی جاری در شرکت را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود:

– » تصاویر مغزی
–     » تطبیق و ادغام تصاویر MRI مغزی

–     » حجم سنجی مغز به تفکیک نواحی آناتومیکال با استفاده از تصاویر MRI T1-weighted
–     » بخش بندی لکه های پرشدت (hyper-intensity) در تصاویر MRI T2-weighted مغزی

– » تصاویر قلبی
–     » پردازش تصاویر MRI قلبی به منظور اندازه گیری پارامترهای عملکردی قلب

–     » بخش بندی حفره های قلبی در تصاویر اکوکاردیوگرافی

– » تصاویر ماموگرافی
–     » پردازش تصاویر ماموگرافی به منظور تشخیص ذرات ریز کلسیمی

– » تصاویر رادیولوژی
–     » پردازش تصاویر رادیولوژی دست چپ به منظور اندازه گیری سن استخوانی

– » تصاویر چشم پزشکی
–     » بخش بندی تصاویر فوندوس به منظور استخراج شبکه عروق شبکیه

–     » پردازش تصاویر OCT به منظور تشخیص آب سیاه در مراحل اولیه بیماری